Web de la FPdGi

Proposta de valor

Entenem per proposta de valor la descripció del producte i/o servei que prestem per cobrir una necessitat de mercat —normalment es tracta d’un problema que fins ara no estava resolt o d’una necessitat ja satisfeta que es vol cobrir per sobre de les expectatives actuals— per la qual un grup prou significatiu de clients objectiu té la capacitat i està disposat a pagar un preu que considera adequat, el qual —després de descomptar els costos de producció— ens permet obtenir la rendibilitat desitjada.
Perquè una proposta de valor sigui innovadora, cal que estigui focalitzada, que sigui divergent amb relació a altres propostes similars del mercat i que es pugui transmetre a través de un missatge contundent.
Una manera de generar una proposta de valor amb aquestes tres característiques és aplicar els principis de la innovació en valor definits per W. Chan Kim i Renée Mauborgne al seu llibre Blue Ocean Strategy.