Web de la FPdGi

Procés creatiu

El procés creatiu es refereix a les fases que s’han de seguir per aplicar la creativitat i la generació d’idees al voltant d’un repte o un problema que cal resoldre. El procés creatiu consta de les tres fases següents:
- Anàlisi del repte creatiu amb el qual ens enfrontem i entorn del qual volem generar idees creatives. En aquesta fase utilitzarem eines d’anàlisi per fer-nos preguntes i analitzar les causes del repte o problema plantejat.
- Generació d’idees, també anomenada fase divergent. En aquesta fase usarem eines per a la generació d’idees. En aquest moment convé no jutjar les idees; l’objectiu és generar-ne com més millor.
- Valoració i selecció de les idees, també anomenada fase convergent, consistent a seleccionar les millors idees. En aquesta fase es fan servir criteris tant subjectius com objectius per valorar i classificar les idees i filtrar les millors.
És convenient dur a terme el procés creatiu al llarg d’unes quantes sessions o tallers de creativitat en equips integrats per uns sis participants de perfils distints per tal de fomentar la pluralitat. És millor espaiar els tallers per aprofitar el temps de reflexió entre cada taller i el següent i per permetre que actuï la creativitat inconscient, que, a diferència de la creativitat conscient que es produeix durant els tallers, pot aparèixer en qualsevol moment mitjançant idees sorgides en el nostre subconscient.