Web de la FPdGi

Idees plus

Una idea plus fa referència a les idees resultants de l’etapa 2 de generació d’idees que tenen un potencial més gran. El nombre d’idees generades en la fase divergent d’un taller de creativitat sol ser molt gran (100 idees). Treballar amb totes aquestes idees pot ser molt costós i poc eficient. Per això se sol establir, mitjançant una primera valoració, una classificació de les idees segons el seu potencial identificant-les com a idees plus, minus o interesting (PMI).
Malgrat que hem de registrar totes les idees, tractarem amb més intensitat i prestarem més atenció a les idees plus amb vista a desenvolupar-les en la fase 3.
En cas que no aconseguim identificar cap idea plus o que posteriorment aquestes no tinguin prou potencial per ser desenvolupades, podem tornar enrere i intentar convertir les idees interesting en plus combinant-les amb altres idees de la sessió, etc.