Web de la FPdGi

Creativació

Creativació® és un terme concebut i registrat per Josep Lagares (www.joseplagares.com) que resulta de la unió de les paraules creativitat i innovació.
La unió d’aquests dos termes fa referència a l’ús sistemàtic de la creativitat com a punt de partida del procés d’innovació, com a condició necessària —però no suficient— per innovar. Per transformar la creativitat en innovació cal que aquesta generi valor i, per tant, un retorn per a l’empresa, per a la societat, etc.
La creativació implica l’ús sistemàtic de la creativitat per convertir-la en innovació de forma socialitzada, és a dir, oberta a totes les persones i a tots els estrats de les organitzacions.